אתם נמצאים כאן:   עמוד הביתהטרדה מינית - כלליהטרדה מינית - הגדרות בחוק

הטרדה מינית - הגדרות בחוק

סוגי העבירות, העוולות והאיסורים בחוק:

 

בחוק קיימת, בפעם הראשונה, הגדרה מפורטת ל"מהי הטרדה מינית". יש 6 סעיפי משנה, והם חלים על כל תחומי החיים כמובן, אבל קיימת הכוונה והתייחסות מפורטת במיוחד להטרדה מינית בעבודה.

 

מדוע? כי בפועל, כל אדם שמתחיל עם מישהי ברחוב, או בים, או במועדון, ועושה זאת בצורה משפילה או מבזה, או מציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני וכו' למרות שאותה אשה הבהירה שאינה מעוניינת –  עלול לעבור על הוראת החוק ולהחשב מטריד מינית. אבל עם התנהגויות אלה יש גם דרכים אחרות להתמודד, בעוד שבמקום העבודה יש לכאורה למוטרדת פחות דרכים להתמודד.

 

אלה הגדרות החוק להטרדה מינית:

 

(1)        סחיטה באיומים בעלת אופי מיני;

(2)        מעשים מגונים;

(3)        הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)        התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)        התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(6)        הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4) המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה (א) עד (ה) בנסיבות המפורטות בפסקאות אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(א)   לקטין או לחסר ישע - תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;

(ב)    למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי - תוך ניצול תלות של המטופל במטפל;

(ג)     לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות;

(ד)    לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

(ה)   לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה - מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים."

 

כפי שניתן לראות – הטרדה מינית יכולה להיות גם מילולית בלבד.

 

כפי שניתן לראות – כשמדובר ביחסי עבודה או בשירות (הכוונה לשירות בכוחות הבטחון), מעשים מסויימים ואפילו אמירות בלבד יענו על ההגדרה של "הטרדה מינית" גם ללא שהמוטרדת אמרה דבר, לא מחתה כנגד האמירות ולא הראתה שאינה מעוניינת בהן.

 

התנכלות:

 

קיימת הוראת חוק ספציפית – סע' 3(ב) לחוק: - הקובעת:

 

"התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית."

 

התנכלות כשלעצמה (ולא רק הטרדה מינית) היא עבירה, שעונשה עד 3 שנות מאסר, וכמו כן היא עוולה אזרחית, שמזכה בפיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

 

סעיף זה מכוון לא רק נגד המטריד אלא גם נגד מקום העבודה, החברים האחרים לעבודה וכו'. מטרתו למנוע יצירת סביבה עויינת למוטרדת, אשר העזה להתלונן כנגד המטריד.

 

 

פגיעה ע"י המעביד – הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה:

 

להשלמת הוראות החוק הנ"ל קובע חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988:

 

"7. פגיעה על רקע הטרדה מינית

 

(א) במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו, בעובד או בדורש עבודה בענינים המנויים בסעיף 2 או בכל דרך אחרת, כאשר מקור הפגיעה הוא אחד מאלה:

 

(1) הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר; בחוק זה, "הטרדה מינית" - כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן - חוק למניעת הטרדה מינית), ובלבד שלענין פגיעה שמקורה בהטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(3) ו-(4) לחוק האמור, די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד;

 

(2) תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעיף זה;

 

(3) סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה כאמור בסעיף זה."

 

קניין רוחני ותחרות בלתי הוגנת באינטרנט

רבות דובר על הבעייתיות המשפטית הכרוכה ביישום דיני המסחר בכלל, ודיני הקניין הרוחני בפרט, בעידן טכנולוגי חדש. רשת האינטרנט מציבה בפני בית-המשפט שאלות סבוכות שכאלה, חדשות לבקרים.

ככלל, דיני הקניין הרוחני מגנים על זכויות הבעלים בסימני מסחר, פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וכן בסודות מסחריים ומוניטין. לרשות התובעים הפוטנציאליים עומדת שורת חוקים והלכות פסוקות, המיועדות להגן על מי שנפגעו זכויותיהם הנ"ל.

המשך...

זכויות יוצרים וחופש הביטוי

בינואר 1994 קבע בג"צ, כי הסלוגן "לך תצטיין" ששימש את "קידום" בפרסומת לקורסי הכנה לפסיכומטרי, ראוי לשידור. בכך הפך את החלטת מנהל הרדיו לפסול את הפרסומת, החלטה שנבעה מהקונוטציה המינית ה"גסה" וה"וולגרית" הקשורה בביטוי. בית-המשפט (מפי השופטת דורנר) קבע, כי הגנת חופש הביטוי פרושה גם על ה"ביטוי המסחרי", וכי במסגרת האיזונים הנדרשים לא די בחשש כלשהו לפגיעה כלשהי ברגשות הציבור כדי לפסול ביטוי כאמור.

 

המשך...

הטרדה מינית במקום העבודה

החוק מחייב את המעביד לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור.

בין היתר נקבע בחוק, שהמעביד חייב:

(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

המשך...

התכנים באתר זה מורכבים ממידע משפטי כללי ומעמדות אישיות ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני. בכל עניין מומלץ להוועץ בעורך-דין בעל מומחיות בתחום.
זכויות היוצרים בפרט והקניין הרוחני בכלל באתר, לרבות בתכניו, שייכים לעו"ד גלית עופר.